תנאי הזמנת שירותי תקשורת מחברת אייפרקטיקום:

 1. על כל המחירים המפורטים בהזמנה זו יתווסף מע"מ כחוק, בהתאם לשיעורו במועד כל חיוב.
 2. הלקוח שפרטיו להלן ("הלקוח") מעוניין להזמין מחברת אייפרקטיקום בע"מ להלן ("הספק") שירותים ו/או ציוד ו/או שירות רישיונות שימוש בתוכנה כמפורט בטופס זה שלהלן ("השירותים" או "הציוד" או "התוכנה", בהתאמה), בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בטופס הזמנה זה ובתנאי השירות הכלליים הרלוונטיים ביחס לאותו סוג של שירותים ו/או ציוד ו/או תוכנה.
 3. התקנה- בנוסף לתשלום עבור הציוד לעיל, הלקוח רשאי להזמין שירותי התקנה עבור הציוד והגדרתו באתר הלקוח, זאת בכפוף לתנאים הכלליים לרכישת ציוד ולשירותי אחריות, תמיכה ותחזוקה לציוד, ובפרט להכנת אתר הלקוח על ידי הלקוח ובאחריותו טרם המועד שנקבע להתקנה, ובכפוף לתשלום עבור ההתקנה המפורט להלן. עלות זו תחויב בחשבונית שתשלח ללקוח לאחר התקנת המוצר. "תעודת האחריות"), וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי הספק ו/או מי מטעמה בקשר עם אחריות זו.
 4. תנאי תשלום בגין השירותים- תשלומים חודשיים רצופים אחת לחודש בגין החודש הקודם (שוטף) במשך מלוא תקופת ההתקשרות, באמצעות אמצעי התשלום שפורט הצעת בהמחיר. בגין הציוד ו/או רישיונות התוכנה (לפי העניין)- כמפורט בהצעת המחיר.
 5. החברה תספק ללקוח מכשיר טלפון VOIP מתוצר ודגם כפי שהוגדר בהצעת המחיר לעיל הלקוח מצהיר כי מכשירי הטלפון יהיו רכושה הבלעדי של חברת אייפרקטיקום.
 6. במידה והמכשיר ינזק ע״י הלקוח ולא כתוצאה מתקלה טכנית על הלקוח לשלם עבור הנזק שבוצע במעבדת היבואן, במידה ולא ניתן לתקן את המכשיר על הלקוח לרכוש את מכשיר הטלפון בעלות מחיר מחירון יבואן ישראל חברת ארגוקום בע״מ.
 7. הלקוח מצהיר כי במקום בו הוא מעוניין להתקין את הטלפוניה ישנה תשתית כבילה תקינה וקיימת נקודת רשת פעילה ליד כל נקודה המיועדת לטלפון. רוחב סרט נדרש עבור כל שיחת טלפון הינו 80kb
 8. הלקוח מודע לכך כי תיתכן הפסקה ו/או פגיעה בשירות ללקוח, בכל מקרה של תקלות בגישה לאינטרנט ו/או בתשתית ו/או באספקת חשמל.
 9. הספק רשאי לעדכן את תעריפי איזה מהשירותים המפורטים לעיל בכל עת ובהודעה כתובה בחשבונית ללקוח חודש מראש ובכפוף להוראות כל דין.
 10. תכונות הציוד הינם כמפורט בחוברת מפרט הציוד המצורפת לציוד. הלקוח מצהיר כי בדק את מפרט הציוד ומצא את הציוד מתאים לצרכי עסקו.
 11. העברת הציוד – ללקוח לא תהיה כל זכות להעבירו ו/או למשכנו ו/או לשעבדו ו/או ליתן הרשאת שימוש בו לצד ג'.
 12. על הלקוח לעשות שימוש בציוד ו/או בשירותים ו/או ברישיונות התוכנה על פי כל דין, לרבות בהתאם להוראות משרד התקשורת.
 13. יובהר, כי התמורה אינה כוללת עבודות פריסת תשתית כבילה בחצרי הלקוח (תשתית פאסיבית), ככל שנדרשת, ואלו תבוצענה על ידי הלקוח, על חשבונו ובאחריותו טרם מועד ההתקנה, ככל שהוזמנה, ו/או מועד תחילת מתן השירותים.
 14. הגבלת אחריות הספק – מובהר כי, על אף כל הוראה סותרת אחרת, בין בהזמנה זו, בנספחיה ובין בכל דין, הספק, עובדיו או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או מסתבר, ו/או אובדן מידע ו/או רווחים, שייגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם ו/או כתוצאה מאספקת איזה מהשירותים אשר הוזמנו על ידי הלקוח בגדר טופס הזמנה זה, לרבות בגין איזה מהשירותים, הפתרון ואיזה מההתקנות, כולם או חלקם, הגבלתם, השעייתם או ניתוקם ו/או עקב תהליך התקנת ציוד כלשהו במסגרת השירותים, אלא לנזק ישיר בלבד, שנגרם מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של הספק. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי בכל במקרה אחריות הספק כלפי הלקוח או מי מטעמו (אם וככל שתהיה), תהא מוגבלת לסכום אשר שילם הלקוח לספק והתקבל על ידי הספק עבור אותו שירות אשר בגינו נגרם ללקוח נזק, בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף זה, בגין שלושת חודשי השירות שקדמו למועד קרות הנזק. הגבלת האחריות המפורטת בסעיף זה לעיל היא בנוסף לכל חסינות ו/או הגבלת אחריות לפי הוראות כל דין, והיא תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.
 15. מובהר כי, על אף כל הוראה סותרת אחרת, בין בהזמנה זו, בנספחיה ובין בכל דין, הציוד ו/או רישיונות התוכנה (לפי העניין) הספק אינו מתחייב שפעולת הציוד ו/או התוכנה תהא נקייה מתקלות, הפרעות ו/או ליקויים כלשהם; הלקוח מסכים ומאשר כי הפרעות ו/או תקלות ו/או ליקויים בציוד ו/או בתוכנה ו/או הנובעים ממנו, שלא נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל רשלני של הספק, לא יהוו משום הפרת הזמנה זו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחריות הספק כלפי הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, בקשר עם הציוד, תקינותו ופעולתו, תהא מוגבלת אך ורק לנזק ישיר שינבע, כתוצאה ישירה ובלעדית, ממעשה ו/או מחדל רשלני חמור של הספק; בנוסף, מובהר כי על אף האמור בכל מקום אחר, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשום מקרה לא יהיה הספק אחראי, בין על פי הזמנה זו, בין בנזיקין ובין בכל דרך אחרת: (1) לנזק, הפסד ו/או הוצאה כלשהם שהם עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים וכן לא יהיה אחראי בגין אובדן הכנסות ו/או אובדן רווחים ו/או אובדן מידע, מכל מין וסוג שנגרמו ללקוח /או למי מטעמו בקשר עם הציוד שסופק על ידי הספק או מי מטעמו; (2) בגין סכום העולה על התשלום אותו שילם הלקוח לספק, בפועל, בגין הציוד שגרם לנזק.
 16. כמו כן, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ועל אף כל הוראה סותרת אחרת, בין בהזמנה זו, בנספחיה ובין בכל דין, הספק לא ישא בגין כל נזק שהוא אשר יגרם ללקוח ו/או למי מטעמו בגין או בקשר עם התוכנה אשר את רישיון השימוש בה הוא רכש בגדר טופס הזמנה זה.
 17. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או הוצאה העשויים להיגרם ללקוח כתוצאה מחדירה מרחוק ו/או פריצה של צד שלישי לשרת הלקוח ו/או לרשת של הלקוח ו/או לציוד, ועל הלקוח חלה האחריות המלאה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת חדירות, פריצות ושימושים בלתי מורשים כאמור
 18. התקשרות לשימוש עסקי- הלקוח מצהיר ומאשר בזאת כי ההתקשרות שבינו ובין הספק בהתאם להסכם זה היא התקשרות שעיקרה לשימוש עסקי של הלקוח ו/או של מי מטעמו ולפיכך, הלקוח אינו עונה על הגדרת המונח "צרכן" שבחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981. לאור זאת, הלקוח מצהיר ומאשר כי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו אינן חלות על התקשרות בהזמנה זו שבין אייפרקטיקום בע"מ לבין הלקוח.
 19. מובהר, כי הזמנה זו כפופה לאישור הספק ועד לקבלת אישורו כאמור לא יהא לה כל תוקף מחייב (על ידי חתימת הספק לאחר חתימת הלקוח ולחילופין על ידי תחילת אספקת השירותים בפועל ו/או אספקת הציוד ו/או רישיון התוכנה).
 20. אנו מאשרים ונותנים את הסכמתנו לקבלת כל ההודעות והחשבוניות מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני במקום קבלתם בדואר רגיל, ולקבלת חשבונית בחתימה דיגיטלית. כל עוד לא אודיע לחברה על שינוי בדוא"ל, תחשב שליחת ההודעה/החשבונית הדיגיטלית לכתובת הדוא"ל הנ"ל כמסירה ללקוח לכל דבר ועניין.
 21. בחתימתי להלן אני מאשר כי קראתי את תנאי הסכם המנוי ואת תנאיה של הזמנת שירות זה, וכי אני מורשה לחתום מטעם תאגיד הלקוח על ההזמנה ולחייב אותו בתנאיה.